روزت مبارک مادرم

روزت مبارک مادرم

روزت مبارک همپاره تنم

روزت مبارک عاشقم

روزت مبارک بهترینم

روزت مبارک زندگیم

روزت مبارک

تو بودی که من را وجود آوردی و تو بودی که سالیان سال بزرگم کردی

تو بودی که در همه ماه و سال ها به پای من سختی کشیدی تا به اینجا برسم تــــو

من را ببخش اگر روزی آزارت دادم.....

.

.

.

.

.

روز زن و مادر مبــــآرک بـــــآدماچ

/ 0 نظر / 17 بازدید