بــزار تو حال خودم بــاشــم

بزار تو حال خودم باشم

من چند تا شمع

بزار تو حال خودم باشم

نه نمیخوام باشم

بزار تو حال خودم باشم

اثلا نمیخام باشم

بزار تو حا خودم باشم

من نمیتونم زوری تو دل تو جا شم

بزار تو حال خودم باشم

من چند تا شمع

بزار تو حال خودم باشم

نه نمیخوام باشم

نمیخواد باشه

بزار برو من و عصبانی نکن

هوایی که خیلی بد میشه شبا

میخوام این شبا سخت یجوری از سرش برام

:|

 

نصفس دیگه من ببخشید

 

/ 0 نظر / 17 بازدید