مگس نه زنبور !!!

یک چیزی تو دنیا هست که همیشه رو مخه

شاید فکرت رفته تو پشه نه ولی نزدیکی خیلیم

آهان درست رفتی دیگه زنبور

چرا زنبور اسمش زنبوره !!!

جداش بکن میفهمی زن بور

هرچی بگی خودتی هرچیا هرچینیشخند

/ 1 نظر / 17 بازدید
صبا

باحال بود به وب منم سر بزن[چشمک]